• Nguyễn Đăng Nhựt
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0986916168
 • hieupho@vtk.com
 • Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác : Bản Đầm Giỏ - Thuận Hà - Đăk Song - Đăk Nông)
Nguyễn Mậu Tiên
 • Nguyễn Mậu Tiên
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0916832473
 • nguyenmautiennct@gmail.com
 • Thông tin thêm của Phó Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác: Bản Đầm Gỉ - Thuận Hà - Đăk Song - Đăk Nông)
 • Nguyễn Hữu Nam
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0979612778
 • huunam778@gmail.com
 • Công tác tại: Bản Đầm Giỏ - Thuận Hà - Đăk Song - Đăk Nông